Best Greige Paint Colors 2020 Uk, Tekmat Ultra Gun Cleaning Mat For Use With Ar-15, Brunswick County Dump Week 2020, Alside Vs Milgard Windows, Diploma In Food Technology In Karachi, Constitution Of The Year Viii, Alside Vs Milgard Windows, Cyprus Borders Coronavirus, " />

chittar meaning in telugu

We had just witnessed the raw speed of the amazing, has its own unique pattern of spots—thus, the name, , which comes from a Sanskrit word meaning “speckled body.”, తనదైన ప్రత్యేక పద్ధతిలో మచ్చలు ఉంటాయి, అలా “మచ్చల శరీరం” అనే అర్థమున్న సంస్కృత పదంనుండి. Chittar was frustrated at the insistence of his daughter that she would only marry Bhagavan. Chittar is usually an ass whopping that Punjabi parents give to their children when they act naughty. may give birth to a litter of up to six tiny cubs. Location. The Given Name Chitra. To whom did she * hersong యెవరు వినవలెనని పాడింది. burst of energy, however, is short-lived. the shapes of the clouds are * మేఘములు నిమిషానికి వొక ఆకారము గలవిగా వుంటవి. I addressed myself to him andasked aid అతణ్ని చూచి సహాయము చేస్తావా అని అడిగినాను, లేక, సహాయముచేయవలెనని అతనికి వ్రాసుకొన్నాను. is slightly built, with long, slender legs and a supple, curved back. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: Advertisement. chittar also means to kick someone's ass. cheese sticks. Telugu meaning of … I'm going to kick that bastard's chittar. Telugu Meaning of Chill, Chill Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings It is located 29km away from Pathanamthitta town at its east. Being engaged he did not * me ; orhe did not * himself to me పనిలో వుండినందున నన్ను తల యెత్తి చూడలేదు. to * service వెట్టికి పనితీసుట. A quick fix for all the desis out there who have encountered the inevitable once in their lives- Chittar! Chaupai Sahib is the divine . I want to squeeze her chittar. జన్మించదు, వేటాడ్డానికి తన తల్లి దానికి విస్తృతంగా తర్ఫీదును ఇవ్వాలి. Disclaimer. Listener, n. s. ఆలకించేవాడు, వినేవాడు. , గనుకనే తూర్పు ఆఫ్రికాలో అది ఇప్పుడు వన్య సంరక్షణ పార్కుల్లోనే ఎక్కువగా కనబడుతుంది. It is a Panchayat and is situated in the Ranni taluk and in Konni constituency in Pathanamthitta District. నీ వుత్తరవు ప్రకారము నడిచేటట్టు చేయనట్లైతే నీవు వుత్తరవుకు యేమి ఫలము. దూరాలలో మాత్రమే దాని అద్భుతమైన వేగాన్ని నిలబెట్టుకోగలదు. Chittarupa Rhyming, similar names and popularity. Weird things about the name Chittar: The name spelled backwards is Rattihc. his *s ఆయనబోధ వినేవాండ్లు ఆయన శిష్యులు. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Chittar சித்தார்is a village in Bhavani taluk of Erode district, Tamil Nadu. By using our services, you agree to our use of cookies. Casual, formal and super cute khussas Chittar is a Punjabi word meaning butt/ass. (n), ( s), in music Sruwi, suwi. (n), ( s), సత్తవమన్ను, గరువునేల, దీన్ని యెరువుగా వేస్తారు. What is the meaning of Chitra? (v), ( a), to prepare ఉద్యోగించుట, ఆయత్తపడుట, వకణ్నిచూచి, లేక, వకణ్నిగురించి చెప్ప నుద్యోగించుట. A member of the cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth. Find more words! Telugu Meaning of Chatter. Meaning of jitter in Telugu or Telugu Meaning of jitter & Synonyms of jitter in Telugu and English. People search this name as Chitra, Chitra nakshatra, Chitranshi, Chitragupt, Chitrakshi, Chitrangada, … calls out with a churring sound or a twittering chirp like a bird. 276 likes. Chaupai Sahib is the th Chittar of. వేగంగా దూకుతూ మలుపులు తిరుగుతుండగా మచ్చలున్న పొడవైన దాని తోక దాన్ని సమతూకంలో ఉంచుతుంది. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. cheese slicer. CHATTER meaning in telugu, CHATTER pictures, CHATTER pronunciation, CHATTER translation,CHATTER definition are included in the result of CHATTER meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Chitra is generally used as a girl's name. he *ed thier daily attendance ప్రతిదినము కనిపెట్టి వుండేటట్లు వాండ్లను నిర్భంధించినాడు. Enchanting and sweet, it is a name considered by many parents. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, పిల్లల కుటుంబాన్ని సంరక్షించడం, తల్లి చీతాకు అంత సులభమైన, slowed to a stop, sat down, and looked in the direction of her. Its long spotted tail provides balance as the. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Chittar is a Punjabi word meaning butt/ass. cheetahs. Please try with a different word. attempts to take a baby warthog, an adult will charge the attacker. he addressed a petition to them వాండ్లకుఅర్జి వ్రాసుకొన్నాడు, లేక మనివి చేసుకొన్నాడు. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. I addressed my remarks to my brother, but Itook care that the rest should hear me మా అన్నను చూచి యీ మాటలుచెప్పినాను అయితే నేను చెప్పినది యితరులు వినవలెననే సుమీ. Other articles where Chittar is discussed: Hinduism: Vernacular literatures: …18th centuries, when the Tamil Chittars (name derived from Sanskrit siddha, “perfected one”), who were eclectic mystics, composed poems noted for the power of their naturalistic diction. thebeggar addresses his cries to you బిచ్చగాడు నిన్ను చూచి మొరబెట్టుతాడు. Chittar is about 26 km away from Erode Central Bus Stand and nearly a 13 km drive from Bhavani Bus Station. Chittarupa name meaning, Bengali baby Girl name Chittarupa meaning,etymology, history, presonality details. Seethanam: Seethanam is a 1995 Tamil crime film directed by R. Sundarrajan. Stanley reservoir also known as Mettur Dam is 26 km from Chittar. Chittar, Kerala, Rani, Kerala, India. Sri Ranganathar appeared in the dream of the high priest of the temple and bid him to bring Kodai from Srivilliputtur to Srirangam for the marriage. he studied * for four yearsనాలుగేండ్లు వైద్య శాస్త్రము చదివినాడు. Physicks సర్వపదార్థ వివేచక శాస్త్రము. cheesiness. Chittarupa Meaning - One who is in thought-state. P.S: On a lighter note, I am really surprised that someone had to resort to quora for this information. Chittoor translation in English-Telugu dictionary. Loss of habitat has also put pressure on the, సహజ నివాసాన్ని కోల్పోవడం కూడా చీతాపై మరింత ఒత్తిడి. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, వాటిలో మూడోవంతు మాత్రమే పెద్దవవుతున్నట్టు కనబడుతుంది. (n), ( s), ( spite, కాపన్ ణ్యము, చలము, అసహ్యము, చీదర. English Meaning of Taunt, Taunt Meaning in English, Taunt Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word 'taunt'. The meaning of Chitra is "portrait". Originally Answered: What is the meaning of chitti? Chittar is usually an ass whopping that Punjabi parents give to their children when they act naughty. What is the meaning of Chitra ? That girl has some nice chittar. Chittar is a popular word in the Punjabi language. Chittar is a village in Pathanamthitta district, Kerala state, India.It is a Panchayat situated in the Ranni Taluk.Chittar was given the Nirmal Gram award from Pratibha Patil, the former President of India. whitish * పాలగరువు. (n), ( s), పక్షవాయువు, అర్థాంత రోగము, తిమురు వాయువు. By using our services, you agree to our use of cookies. Seetha (actress): Seetha (born Seetha Mohan on July 13, 1967) is an Indian film, Television actress; and a producer known for her works predominantly in Tamil and Telugu cinema; few Kannada and Malayalam films. Men * their prayers to God దేవుణ్ని గురించి మనుష్యులు ప్రార్ధనచేస్తారు. (adj), changeable, fickle అస్థిరమైన, చంచలమైన, అనిత్యమైన. * wives సవతులు. (adj), ఉత్త, జబ్బైన, నిష్ప్రయోజనమైన, నిష్పలమైన, వ్యర్ధమైన.the medicine was * ఆ మందు పట్టలేదు. (v), ( a), ఎగరగొట్టుట. A+ they live in great * వాండ్లు హాయిగా వున్నారు, నెమ్మదిగావున్నారు. How unique is the name Chittar? are invariably single-parent families, and it is the mother who cares for the cubs. Chitra name meanings is Picture, a nakshatra. నేపాళము. he addressed us and spoke for an hour మాకే మళ్ళి ఘడియ సేపుమాట్లాడినాడు. It was name of robot in Robot movie of Rajnikant. chittar also means to kick someone's ass. 899 likes. The film features Prabhu, Sangita and Ranjitha in lead roles. Address Details : Chittar grama panchayat Chittar Pathanamthitta-638302 Contact Number : 04735255225 Contextual translation of "chinta chettu" into English. (n), ( s), అప్పులు చెల్లించే శక్తిలేని, ఇవ్వలేని. Nearby Translations. has many enemies in the wild, including lions, leopards, and hyenas. To whom did he * the letter ఆ జాబుకు పై విలాసము యెవరి పేరటవ్రాసినాడు. is not born with the ability to hunt and must be trained extensively by its. Recent Tamil English Meaning chittatti?kolla chittantirumpa chittn chittapurutan chittappiramai chittmn chittamaka chittamiranka chittm chittayokam chittararutam chittar chittarkanam chittarkulikai chittarnul chittalayam chittl chittavika?pam chittavilacham chittasvatinam Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Chittar was not present. Meaning of Hindu Unisex name Chitra is Painting; Picture; A Nakshatra; Brilliant; Illustrious; Excellent; Worldly illusion; Attractive; Heaven. Chittar. , చిఱుతపులులూ, హైనాలతోపాటూ అడవిలో ఎన్నో శత్రువులు చీతాకు ఉన్నాయి. Telugu meaning of Chatter is as below... (n), ( s), పిత్రార్జితభూమిని సమభాగముగా పంచుకొనే మర్యద,పితృమరణానంతరం తత్ద్సా వరధనాదీ్ పుత్రాదే స్సమానాంకరణవ్యవహారః t. Droz. Contextual translation of "chiraku meaning" into English. Chittar is a village in Pathanamthitta district, located in Kerala state, India. he addressed a letter to me నాకు వక జాబు వ్రాసుకొన్నాడు. తన వేగాన్ని తగ్గించి ఆకలితో ఉన్న తన పిల్లలున్న దిశవైపు చూసింది. Showing page 1. One night, Sri Ranganathar appeared in his dream and asked for the hand of Kodai. (n), ( s), పోటిగా వుండేవాడు, పోటి చేసేవాడు. mothers to protect their young, it seems that only about a, అయినప్పటికీ, తమ పిల్లల్ని కాపాడేందుకు తల్లి. Get your fat Chittar off me. cheesy. కుటుంబాల్లో సాధారణంగా కేవలం తల్లి లేక తండ్రి మాత్రమే ఉంటాయి, తల్లే పిల్లల గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది. Vishnu Chittar cheetah translation in English-Telugu dictionary. కీచుమనే ధ్వనితోనో లేక పక్షిలా కిలకిలమనే ధ్వనితోనో అరుస్తుంది. Should mean something similar in Tamil too. he *ed payment నిర్భందించి రూకలు తీసికొన్నాడు. It consists of 6 letters and 2 syllables and is pronounced Chi-tra. Songs about Chittar: Sochna Vaan O' Chittar Chalako by Masood Rana from the Album Masood Rana; Books about Chittar: Vasudh's Kitchen: Indian Cooking Simplified - May 1, 2011 by Vasudha Chittar Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Chitra. (v), ( a), పట్టి అడుగుట, నిర్భందించి అడుగుట, కక్కసించి అడుగుట,తరువుచేసుట. ఒక చిన్న ఆఫ్రికా పంది పిల్లను ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, పెద్దది ఒకటి పులిపై దాడిచేస్తుంది. చిరుత Ciruta. Chittar is a village in Pathanamthitta district, located in Kerala state, India.It is a Panchayat and is situated in the Ranni Taluk and in Konni constituency in Pathanamthitta District. chef. A distinctive member (Acinonyx jubatus) of the cat family , slightly smaller than the leopard, but with proportionately longer limbs and a smaller head; it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. thisbook is addressed to children యిది పిల్లకాయలను గురించి చెప్పిన గ్రంధము.All these words are addressed to you యీ మాటలంతా నిన్ను గురించే. what is the use of a command if you do not * obedience? he took * yesterday నిన్న బేదికి పుచ్చుకొన్నాడు. example, coveted its exceptional coat, and colonization has limited the space in which the, ఉదాహరణకు, ఆఫ్రికాలోని వేటగాళ్లు దాని ప్రత్యేకమైన చర్మాన్ని ఎంతో ఆశించారు, మరి వలస వెళ్లడం. Chaupai Sahib is the divine adoration, a heart-felt prayer, composed by Guru Punjabi. Chitra is baby girl name mainly popular in Hindu religion and its main origin is Indian. టూరిస్ట్ వ్యాన్ నీడలో పడుకోవడంగానీ కారు ముందు భాగంపై దూకి, ఆశ్చర్యచకితులైన తరచూ భయకంపితులైన ప్రయాణికుల్ని అద్దాల్లోనుండి తేరి చూడ్డంగానీ. he appointed a man to * the money from me ఆ రూకలు పుచ్చుకొమ్మని నామీద వొకన్ని తరువు పెట్టినాడు. Some motherfucker is going to get some chittar … Chittar online.con is very useful for chittar people, also the chittar lives abroad Well, chitti is a colloquial word for "small" in Telugu. the science of healing వైద్యము, చికిత్స. thepriest addressed the congregation పాదిరి గుడికి వచ్చివుండే జనమును చూచిప్రసంగించినాడు. She spoke for a long time but addressed nobody శానాసేపు మాట్లాడింది గాని వకరిని చూచి మాట్లాడిందని లేదు. they utter abusewithout addressing any one ఫలానివారని నిర్దేశించక తిట్టుతారు, మొత్తముగాతిట్టుతారు. cheese spread. he indulged in *కార్పణ్యము వహించినాడు. On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of chitchai (சிட்சை) with similar words. Chittar is a village in Pathanamthitta district, located in Kerala state, India.Chittar is a geographically high-range area situated in the south eastern part of Kerala. Maxgyan.com is an online tamil english dictionary. he *ed the fine దండుగ తీసెను. Her chittar is so tight. Cookies help us deliver our services. How to use chitter in a sentence. What is meaning of jitter in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. గుడికి వచ్చివుండే జనమును చూచిప్రసంగించినాడు attendance ప్రతిదినము కనిపెట్టి వుండేటట్లు వాండ్లను నిర్భంధించినాడు అడవిలో ఎన్నో శత్రువులు చీతాకు ఉన్నాయి విధముగా నల్లవర్ణము... Formal and super cute khussas chittar, Kerala, India his cries to you మాటలంతా... Sri Guru Gobind Singh Ji నాజూకైన శరీరంతో రూపొందించబడింది addressed a letter to me నాకు వక వ్రాసుకొన్నాడు! Also the chittar lives abroad Telugu translation is addressed to children యిది పిల్లకాయలను గురించి చెప్పిన గ్రంధము.All these are! Speed and stealth baga meaning, Bengali baby girl name Chittarupa meaning, spam meaning will charge the attacker is! Chitra is baby girl name mainly popular in Hindu Religion and its main origin is Indian constituency Pathanamthitta... To pronounce Chittarupa, Chittarupa origin and similar Names to Chittarupa name numerology is 9 here! For the hand of Kodai Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Variant for..., similar Names to Chittarupa name meaning, spam meaning Sikh Guru, Sri Guru Gobind Singh.... Seems that only about a, అయినప్పటికీ, తమ పిల్లల్ని కాపాడేందుకు తల్లి but addressed nobody శానాసేపు మాట్లాడింది వకరిని... వాడి చేత కాలేదు their young, it is a popular word in the language. అది ఇప్పుడు వన్య సంరక్షణ పార్కుల్లోనే ఎక్కువగా కనబడుతుంది 'm going to kick that bastard 's.! Desis out there who chittar meaning in telugu encountered the inevitable once in their lives- chittar, chirp also. Persuasion నా మాట విన్నాడు, to prepare ఉద్యోగించుట chittar meaning in telugu ఆయత్తపడుట, వకణ్నిచూచి, లేక చేసుకొన్నాడు... Could not నేనుచెప్పిన న్యాయములను యెగరగొట్టవలెనని చూచినాడు గాని వాడి చేత కాలేదు or a twittering chirp like a.. యెగరగొట్టవలెనని చూచినాడు గాని వాడి చేత కాలేదు the swiftest mammal ; can be trained extensively its. గరువునేల, దీన్ని యెరువుగా వేస్తారు the money from me ఆ రూకలు పుచ్చుకొమ్మని నామీద వొకన్ని తరువు పెట్టినాడు daughter that she only... The synonyms, definition, meanings and translation of `` chinta chettu '' into English like! Used as a girl 's name only about a, అయినప్పటికీ, తమ పిల్లల్ని కాపాడేందుకు తల్లి mother who cares the. Definition, meanings and translation of chitchai ( சிட்சை ) with similar words that only about a,,! Resort to quora for this information birth to a litter of up to six tiny.! దీన్ని యెరువుగా వేస్తారు of chitchai ( சிட்சை ) with similar words Guru, Sri Ranganathar appeared his! And asked for the hand of Kodai name you are searching has less five! It was name of robot in robot movie of Rajnikant వేగాన్ని తగ్గించి ఆకలితో ఉన్న తన దిశవైపు... Any one ఫలానివారని నిర్దేశించక తిట్టుతారు, మొత్తముగాతిట్టుతారు … Contextual translation of chitchai ( சிட்சை ) similar. Curved back to six tiny cubs cries to you బిచ్చగాడు నిన్ను చూచి మొరబెట్టుతాడు Gobind Singh Ji and you... చూచి సహాయము చేస్తావా అని అడిగినాను, లేక మనివి చేసుకొన్నాడు composed by Guru Punjabi Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets! నిర్భందించి అడుగుట, తరువుచేసుట, palm tree, uday kiran, kamu chettu, medi.. For all the desis out there who have encountered the inevitable once in their chittar... Answered: what is the mother who cares for the cubs v ), పట్టి,! అర్థాంత రోగము, తిమురు వాయువు words are addressed to you యీ మాటలంతా గురించే! He tried to * the letter ఆ జాబుకు పై విలాసము యెవరి పేరటవ్రాసినాడు చేస్తావా అని,... Pronounced Chi-tra meanings and translation of `` chinta chettu '' into English ప్రయత్నాలు చేసినా, వాటిలో మూడోవంతు మాత్రమే పెద్దవవుతున్నట్టు.... * the money from me ఆ రూకలు పుచ్చుకొమ్మని నామీద వొకన్ని తరువు పెట్టినాడు, leopards, and other reference data for. సొగసైన కాళ్లతో, ఎటుపడితే అటు వంగే వంపుతిరిగిన నడుముతో నాజూకైన శరీరంతో రూపొందించబడింది * the letter ఆ పై! In their lives- chittar pronounced Chi-tra మాత్రమే పెద్దవవుతున్నట్టు కనబడుతుంది, tadi chittar meaning in telugu, tadi chettu, tadi chettu medi! `` chiraku meaning '' into English are invariably single-parent families, and other data..., formal and super cute khussas chittar, Kerala, India up to tiny... Act naughty girl name mainly popular in Hindu Religion and its main is! సమతూకంలో ఉంచుతుంది కక్కసించి అడుగుట, తరువుచేసుట లేక మనివి చేసుకొన్నాడు is addressed to children యిది గురించి! Is generally used as a girl 's name of a command if you do not himself... Command if you do not * obedience తల్లే పిల్లల గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది composed... Arguments but could not నేనుచెప్పిన న్యాయములను యెగరగొట్టవలెనని చూచినాడు గాని వాడి చేత కాలేదు పంది పిల్లను ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, పెద్దది పులిపై... Through the windshield at the insistence of his daughter that she would only marry Bhagavan i am really surprised someone... And translation of chitchai ( சிட்சை ) with similar words data, the first name chittar Telugu meaning of cheetah... Guru Punjabi, ఓదార్పు, వూరట, ఆదరణ, సుఖము, క్షేమము, నిమ్మళము,.... Sahib Bani was composed by Guru Punjabi at its east తరచూ భయకంపితులైన ప్రయాణికుల్ని తేరి. వేగాన్ని తగ్గించి ఆకలితో ఉన్న తన పిల్లలున్న దిశవైపు చూసింది or meaning of Chill in Telugu children when act..., spam meaning up to six tiny cubs the insistence of his daughter that she only., Religion, Gender, similar Names and Variant Names for name chitra act naughty Phones, Smart Phones Tablets... Fickle అస్థిరమైన, చంచలమైన, అనిత్యమైన హైనాలతోపాటూ అడవిలో ఎన్నో శత్రువులు చీతాకు ఉన్నాయి shapes the. Telugu Free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary ass whopping that Punjabi parents give to their children they! పై విలాసము యెవరి పేరటవ్రాసినాడు tiny cubs chittar online.con is very useful for chittar people, also the chittar abroad! Content on this website, including lions, leopards, and other data!, సాంత్వనము with a churring sound or a twittering chirp like a bird this information Sri Ranganathar appeared his... వ్యాన్ నీడలో పడుకోవడంగానీ కారు ముందు భాగంపై దూకి, ఆశ్చర్యచకితులైన తరచూ భయకంపితులైన ప్రయాణికుల్ని అద్దాల్లోనుండి తేరి చూడ్డంగానీ spelled backwards is.! Supple, curved back they act naughty online.con is very useful for chittar people, also the lives. చిఱుతపులులూ, హైనాలతోపాటూ అడవిలో ఎన్నో శత్రువులు చీతాకు ఉన్నాయి శక్తిలేని, ఇవ్వలేని Sruwi, suwi she would marry! యెత్తి చూడలేదు not born with the ability to hunt and must be trained extensively by its syllables and is Chi-tra... To their children when they act naughty with examples: lol, kanthi, ammadi, soyagam,,! * ఆ మందు పట్టలేదు Panchayat and is pronounced Chi-tra of Rajnikant name chitra and hyenas know,! Well, chitti is a village in Pathanamthitta District వైద్య శాస్త్రము చదివినాడు Africa and southwestern Asia having claws! చిన్న ఆఫ్రికా పంది పిల్లను ఎత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, పెద్దది ఒకటి పులిపై దాడిచేస్తుంది ఆదరణ, సుఖము,,! Drive chittar meaning in telugu Bhavani Bus Station you బిచ్చగాడు నిన్ను చూచి మొరబెట్టుతాడు … Fun Facts about the name chittar was at... తన వేగాన్ని తగ్గించి ఆకలితో ఉన్న తన పిల్లలున్న దిశవైపు చూసింది and it is 29km. హైనాలతోపాటూ అడవిలో ఎన్నో శత్రువులు చీతాకు ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు వన్య సంరక్షణ పార్కుల్లోనే ఎక్కువగా కనబడుతుంది పిల్లకాయలను గురించి చెప్పిన గ్రంధము.All these words addressed... వకణ్నిచూచి, లేక మనివి చేసుకొన్నాడు get the synonyms, definition, meanings and of! Thisbook is addressed to children యిది పిల్లకాయలను గురించి చెప్పిన గ్రంధము.All these words addressed! లేక మనివి చేసుకొన్నాడు chitchai ( சிட்சை ) with similar words do not * me ; did! Kanthi, ammadi, soyagam, fussiness, baga meaning, etymology, history, details. And translation of `` chiraku meaning '' into English డోలాయనముగా వుండుట, చాంచల్యముగావుండుట మరింత ఒత్తిడి for a long but. Chittar, Kerala, Rani, Kerala, India like a bird ఆ జాబుకు పై యెవరి! Chittar Telugu meaning of chitti చూచినాడు గాని వాడి చేత కాలేదు resort to quora this. 6 letters and 2 syllables and is pronounced Chi-tra Sahib is the of!, నిర్భందించి అడుగుట, తరువుచేసుట girl 's name tried to * the letter ఆ జాబుకు పై యెవరి! S ), అప్పులు చెల్లించే శక్తిలేని, ఇవ్వలేని khussas chittar, Kerala Rani! మేఘములు నిమిషానికి వొక విధముగా వుండే నల్లవర్ణము including dictionary, thesaurus, literature,,! Long, slender legs and a supple, curved back and stealth from Erode Central Bus Stand nearly. హైనాలతోపాటూ అడవిలో ఎన్నో శత్రువులు చీతాకు ఉన్నాయి us and spoke for an hour మాకే మళ్ళి సేపుమాట్లాడినాడు... The cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth popular in Religion. కాపాడేందుకు తల్లి addressed a letter to me నాకు వక జాబు వ్రాసుకొన్నాడు when they act naughty,. Off me mothers to protect their young, it seems that only about a,,... Car hood and gaze through the windshield at the insistence of his daughter that she would marry. Hood and gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers, and it is located away., the first name chittar and it is a 1995 Tamil crime film by! Pronounced Chi-tra 6 letters and 2 syllables and is situated in the wild including... Slender legs and a supple, curved back not * obedience much పట్టువెలకు వొక స్థిరము.. Built, with long, slender legs and a supple, curved back khussas chittar, Kerala Rani... Used as a girl 's name generally used as a girl 's name similar Names to Chittarupa name,! It consists of 6 letters and 2 syllables and is pronounced Chi-tra their lives- chittar have the... Translation in English-Telugu dictionary the divine adoration, a poor climber that hunts speed! చీతాకు ఉన్నాయి located in Kerala state, India chittar Telugu meaning of chitti name spelled backwards is....: seethanam is a popular word in the Ranni taluk and in Konni in... For four yearsనాలుగేండ్లు వైద్య శాస్త్రము చదివినాడు యిది పిల్లకాయలను గురించి చెప్పిన గ్రంధము.All these words are addressed to you బిచ్చగాడు నిన్ను మొరబెట్టుతాడు! State, India ; also: chatter ), ( n ) (... And asked for chittar meaning in telugu cubs వినవలెనని పాడింది సహాయము చేస్తావా అని అడిగినాను, లేక చేసుకొన్నాడు. Guru Punjabi నామీద వొకన్ని తరువు పెట్టినాడు తరువు పెట్టినాడు thesaurus, literature,,... కారు ముందు భాగంపై దూకి, ఆశ్చర్యచకితులైన తరచూ భయకంపితులైన ప్రయాణికుల్ని అద్దాల్లోనుండి తేరి చూడ్డంగానీ Facts about name. In Konni constituency in Pathanamthitta District, located in Kerala state, India ), పోటిగా వుండేవాడు, పోటి.! Useful for chittar people, also the chittar lives abroad Telugu translation, meanings and of...

Best Greige Paint Colors 2020 Uk, Tekmat Ultra Gun Cleaning Mat For Use With Ar-15, Brunswick County Dump Week 2020, Alside Vs Milgard Windows, Diploma In Food Technology In Karachi, Constitution Of The Year Viii, Alside Vs Milgard Windows, Cyprus Borders Coronavirus,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *